Stichting Waardig Levenseinde Foundation Dignified Dying De Heliummethode

MED — 20 / opiaat

Afgelopen jaar zijn meldingen ontvangen van overlijden door zelfeuthanasie met een combinatie van een opiaat en een benzodiazepine:

oxycodon (= OxyContin): 30 tabl van 40 mg (meer dan de dodelijke dosis die in Uitweg op pag 140 staat vermeld)

flunitrazepam (= Rohypnol): 60 tabletten van 2 mg (Dit geeft snel en langdurig een diepe slaap, zie Uitweg pag 113, maar staat niet bekend als een doeltreffend dodelijk middel.

Meldingen uit de praktijk: 40 personen zijn  na het innemen hiervan snel (na enkele uren) overleden.

Recent is een mislukking gemeld:

Het betreft den vrouw van 72 jaar die na 24 uur nog niet overleden was. Daarop waarschuwde de familie de huisarts die haar liet opnemen. Langzaam (na meerdere dagen) keerde het bewustzijn terug.

Mevrouw gebruikte meerdere medicijnen, met name:

lithium en carbamazepine (Tegretol) die door de psychiater waren voorgeschreven.

Daarnaast ook simvastatine (ter verlaging van cholesterol) en andere medicijnen.

De toxicoloog en apotheker geven als verklaring voor deze mislukte zelfeuthanasie:

Carbamazepine en simvastatine versterken de werking van een eiwit in de lever (het enzym  Cytochroom P3A4). Dit enzym gaat onder invloed van carbamazepine sneller ocycodon omzetten in een andere, niet-werkzame stof. Daardoor komt er minder oxycodon in het bloed. Vermoedelijk is dat de reden dat er geen ademstilstand is opgetreden, zoals in andere gemelde gevallen van overlijden door deze combinatie.

Nota Bene: bij voorafgaand gebruik van meerdere medicijnen is het niet goed mogelijk te voorspellen hoe de leverenzymen inwerken op het dodelijke middel.

Advies van de toxicoloog en de apotheker:

twee of drie weken vóór de geplande zelfeuthanasie stoppen met geneesmiddelen die de werking van dit enzym versterken. In elk geval adviseren 2-3 weken te stoppen met carbamazepine. Het eiwit dat oxycodon afbreekt wordt na enkele weken minder actief. Een alternatief voor zelfeuthanasie met deze combinatie is om over te stappen op een ander dodelijk middel.

Een hoge dosis flunitrazepam kan bij sommige mensen de dood veroorzaken. Het is niet bekend bij welk percentage dat gebeurt. Door de combinatie van oxycontin, dat meestal (niet altijd) een dodelijke ademdepressie geeft, weten we niet bij welke personen die door de combinatie zijn overleden, flunitrazepam aan het overlijden heeft bijgedragen. Flunitrazepam wordt niet sneller afgebroken door bovengenoemd enzym.

Slotopmerking: Uitweg noemt uitsluitend middelen als waarschijnlijk dodelijk, die in 9 van de tien meldingen tot de dood hebben geleid. Voor Oxycodon is dat het geval maar voor flunitrazepam is dit onbekend.