Stichting Waardig Levenseinde Foundation Dignified Dying De Heliummethode

Waarschuwing & Disclaimer

Geen drempelverlaging
De schrijver van dit boek, zijn mede-auteurs en adviseurs willen op geen enkele wijze een impulsieve, eenzame en verminkende zelfdoding bevorderen. Er is hen geen onderzoek bekend waaruit blijkt dat de informatie die hier wordt geboden de drempel voor suïcide verlaagt.

Alternatieven voor levensbeëindiging
Het besluit om bewust te versterven of om dodelijke medicijnen te verzamelen, vereist dat iemand nog helder is van geest: ‘wilsbekwaam’. Alleen dán kan men in intensief overleg met naasten de voorbereidende stappen zetten. Deze hulp van de naasten is essentieel om na te gaan of er nog een alternatief is voor levensbeëindiging. Bijvoorbeeld, betere medische behandeling of verzorging, psychotherapie, lotgenoten groepen, spirituele hulp of andere zaken die in sombere perioden vergeten worden.

Rol van hulpverleners
Het uitgangspunt van dit boek is dat een arts of andere hulpverlener die weet dat iemand een doodswens heeft, zal nagaan of men die persoon kan motiveren voor behandelingen die het leven draaglijk kunnen maken. Hulpverleners moeten daarbij binnen de grenzen van wet en regelgeving blijven.
Behandelingen zijn niet toegestaan wanneer iemand die goed bij zijn verstand is (wilsbekwaam) alle behandelingen weigert. Een arts dient een behandelverbod te respecteren, ook wanneer hij het niet eens is met de beslissing van de patiënt om het leven te beëindigen. Mensen die vastbesloten zijn hun leven te beëindigen, blijkt men niet te kunnen tegenhouden.